Strona główna » Spis treści

Spis treści

Spis treści - wykaz wzorów do pobrania

Wprowadzenie

Definicje – wyjaśnienie (interpretacja) pojęć

CZĘŚĆ PIERWSZA. PRAWO PRACY NAUCZYCIELA

A. Stosunek pracy

a) Nawiązanie, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe

    1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

[1] Wzór 1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (wzór)

[2] Wzór 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wzór)

[3] Wzór 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych (przykład)

[4] Wzór 4. Oświadczenie o nietoczeniu się postępowania karnego (przykład)

[5] Wzór 5. Formularz wniosku o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (wzór)

[6] Wzór 6. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą (wzór przykładowy)

[7] Wzór 7. Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela (wzór przykładowy)

[8] Wzór 8. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania (wzór przykładowy)

[9] Wzór 9. Umowa o pracę na czas określony (wzór przykładowy)

[10] Wzór 10. Umowa o pracę na czas nieokreślony (wzór przykładowy)

[11] Wzór 11. Akt mianowania nauczyciela (wzór przykładowy)

[12] Wzór 12. Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół (wzór przykładowy)

[13] Wzór 13. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania (wzór przykładowy)

   2. Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

[14] Wzór 1. Skierowanie do kuratora oświaty wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (wzór przykładowy)

[15] Wzór 2. Skierowanie do organu prowadzącego wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (wzór przykładowy)

[16] Wzór 3. Pismo kuratora oświaty / organu prowadzącego o wyrażeniu albo o odmowie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (wzór przykładowy)

[17] Wzór 4. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wzór)

[18] Wzór 5. Umowa o pracę (wzór)

[19] Wzór 6. Skierowanie na badanie wstępne (wzór)

[20] Wzór 7. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (wzór przykładowy)

   3. Przeniesienie nauczyciela mianowanego lub zatrudnionego na umowę o pracę do innej placówki

[21] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o przeniesienie go do innej szkoły/placówki (wzór przykładowy)

[22] Wzór 2. Zgoda dyrektora na przeniesienie nauczyciela do innej szkoły/placówki (wzór przykładowy)

[23] Wzór 3. Opinia organu prowadzącego w sprawie przeniesienia nauczyciela do innej szkoły/placówki (wzór przykładowy)

[24] Wzór 4. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na jego prośbę, do innej placówki (wzór przykładowy)

[25] Wzór 5. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, z urzędu, do innej placówki oświatowej (wzór przykładowy)

[26] Wzór 6. Zgoda nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na przeniesienie z urzędu do innej szkoły/placówki oświatowej (wzór przykładowy)

[27] Wzór 7. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela z urzędu, za jego zgodą, do innej placówki oświatowej (wzór przykładowy)

[28] Wzór 8. Wniosek nauczyciela o zwrot kosztów przeniesienia (przykład)

[29] Wzór 9. Wniosek nauczyciela o zwolnienie od pracy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania (przykład)

[30] Wzór 10. Udzielenie zwolnienia od pracy nauczycielowi zmieniającemu miejsce zamieszkania (wzór przykładowy)

[31] Wzór 11. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu podstawowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela (wzór przykładowy)

[32] Wzór 12. Pismo nauczyciela w przedmiocie wyrażenia zgody na uzupełnienie podstawowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w innej szkole/placówce lub innych placówkach oświatowych na innym stanowisku niż dotychczasowe (wzór przykładowy)

[33] Wzór 13. Pismo w sprawie skrócenia okresu zobowiązania nauczyciela do uzupełniania podstawowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (wzór przykładowy)

[34] Wzór 14. Decyzja dyrektora w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego na czas powierzenia nauczycielowi stosownego stanowiska, funkcji lub skierowania (wzór przykładowy)

[35] Wzór 15. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z zawarciem porozumienia między pracodawcami (wzór przykładowy)

   4. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela

[36] Wzór 1. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie (wzór przykładowy)

[37] Wzór 2. Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia (przykład)

[38] Wzór 3. Zgoda nauczyciela korzystającego z ograniczenia zatrudnienia na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na innym stanowisku (przykład)

[39] Wzór 4. Decyzja organu prowadzącego o uzupełnieniu obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (wzór przykładowy)

[40] Wzór 5. Pismo nauczyciela dotyczące wyrażenia zgody na uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub placówce na innym stanowisku niż dotychczasowe (przykład)

   5. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

[41] Wzór 1. Poinformowanie nauczyciela o możliwości skorzystania z prawa przejścia w stan nieczynny (wzór przykładowy)

[42] Wzór 2. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny (wzór przykładowy)

[43] Wzór 3. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (wzór przykładowy)

[44] Wzór 4. Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przebywającemu w stanie nieczynnym (wzór przykładowy)

[45] Wzór 5. Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (wzór przykładowy)

[46] Wzór 6. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym (wzór przykładowy)

[47] Wzór 7. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym (wzór przykładowy)

b) Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy, odprawy

    1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

[48] Wzór 1. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia (przykład)

[49] Wzór 2. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela (wzór przykładowy)

[50] Wzór 3. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem (wzór przykładowy)

[51] Wzór 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż 1 rok (wzór przykładowy)

[52] Wzór 5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (wzór przykładowy)

[53] Wzór 6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy (wzór przykładowy)

[54] Wzór 7. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii (wzór przykładowy)

[55] Wzór 8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny (wzór przykładowy)

[56] Wzór 9. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki (wzór przykładowy)

[57] Wzór 10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (wzór przykładowy)

[58] Wzór 11. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron (wzór przykładowy)

[59] Wzór 12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne (wzór przykładowy)

[60] Wzór 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (umowy o pracę) w razie negatywnej oceny pracy (wzór przykładowy)

[61] Wzór 14. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę (wzór przykładowy)

[62] Wzór 15. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w związku ze zmniejszeniem liczby godzin (przykład)

[63] Wzór 16. Oświadczenie nauczyciela o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy (przykład)

[64] Wzór 17. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy dla nauczyciela w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (przykład)

[65] Wzór 18. Świadectwo pracy (wzór)

[66] Wzór 19. Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (przykład)

[67] Wzór 20. Informacja o sprostowaniu świadectwa pracy (przykład)

   2. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela

[68] Wzór 1. Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z mocy prawa (wzór przykładowy)

[69] Wzór 2. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela z upływem sześciomiesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym (wzór przykładowy)

[70] Wzór 3. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek odmowy przywrócenia do pracy (wzór przykładowy)

[71] Wzór 4. Wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela wskutek nieprzystąpienia do pracy (wzór przykładowy)

[72] Wzór 5. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek śmierci nauczyciela (wzór przykładowy)

   3. Wypłata odpraw nauczycielskich

[73] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 20 ust. 2 KN lub art. 8 u.z.r. (wzór przykładowy)

[74] Wzór 2. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 20 ust. 2 KN lub art. 8 u.z.r. (wzór przykładowy)

[75] Wzór 3. Oświadczenie nauczyciela o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą j.s.t. lub osobę fizyczną (wzór przykładowy)

[76] Wzór 4. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 9 ust. 9 Prawa oświatowego w zw. z art. 20 KN (przykład)

[77] Wzór 5. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 9 ust. 9 Prawa oświatowego w zw. z art. 20 KN (wzór przykładowy)

[78] Wzór 6. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 28 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 3 KN (wzór przykładowy)

[79] Wzór 7. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 28 ust. 1 KN (przykład)

[80] Wzór 8. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 28 ust. 2 KN (wzór przykładowy)

[81] Wzór 9. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 28 ust. 2 KN (przykład)

[82] Wzór 10. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 28 ust. 2a KN (wzór przykładowy)

[83] Wzór 11. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 28 ust. 2a KN (wzór przykładowy)

[84] Wzór 12. Wniosek nauczyciela o wypłatę odprawy z art. 87 KN (przykład)

[85] Wzór 13. Pismo dyrektora z informacją o wypłacie odprawy z art. 87 KN (przykład)

[86] Wzór 14. Pismo dyrektora w sprawie przyznania odprawy pośmiertnej po zmarłym nauczycielu (przykład)

[87] Wzór 15. Wezwanie do zapłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym nauczycielu (przykład)

B. Kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna

    1. Wymierzanie kar porządkowych nauczycielom

[88] Wzór 1. Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej (przykład)

[89] Wzór 2. Sprzeciw wobec kary porządkowej (przykład)

[90] Wzór 3. Odpowiedź na sprzeciw wobec kary porządkowej (wzór przykładowy)

[91] Wzór 4. Pozew o uchylenie kary porządkowej (wzór przykładowy)

   2. Postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

[92] Wzór 1. Zawiadomienie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka (wzór przykładowy)

[93] Wzór 2. Zawiadomienie o popełnieniu przez dyrektora szkoły/przedszkola czynu naruszającego prawa i dobro dziecka (wzór przykładowy)

[94] Wzór 3. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego (wzór przykładowy)

[95] Wzór 4. Odwołanie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji (wzór przykładowy)

[96] Wzór 5. Odwołanie od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej (przykład)

[97] Wzór 6. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego (wzór przykładowy)

[98] Wzór 7. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (wzór przykładowy)

[99] Wzór 8. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne w sprawie o naruszenie praw i dobra dziecka (wzór przykładowy)

[100] Wzór 9. Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (wzór przykładowy)

[101] Wzór 10. Decyzja o obniżeniu wynagrodzenia w związku z tymczasowym aresztowaniem (wzór przykładowy)

[102] Wzór 11. Pismo stwierdzające wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie (przykład)

C. Uprawnienia socjalne i emerytura

    1. Udzielanie nauczycielom świadczeń z ZFŚS

[103] Wzór 1. Preliminarz przychodów i wydatków ZFŚS (przykład)

[104] Wzór 2. Wniosek pracownika o udzielenie świadczenia socjalnego (przykład)

[105] Wzór 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia socjalnego (wzór przykładowy)

[106] Wzór 4. Pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wymagane w sytuacjach szczególnych (wzór przykładowy)

[107] Wzór 5. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia socjalnego (wzór przykładowy)

[108] Wzór 6. Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia świadczenia socjalnego (wzór przykładowy)

[109] Wzór 7. Powództwo nauczyciela do sądu pracy o zapłatę świadczenia socjalnego (wzór przykładowy)

[110] Wzór 8. Powództwo nauczyciela o zapłatę świadczenia urlopowego (wzór przykładowy)

   2. Udzielanie nauczycielom dodatków socjalnych

[111] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o przyznanie dodatku wiejskiego (wzór przykładowy)

[112] Wzór 2. Decyzja o przyznaniu nauczycielowi dodatku wiejskiego (wzór przykładowy)

[113] Wzór 3. Zarządzenie o podwyższeniu dodatku wiejskiego (przykład)

D. Urlopy i zwolnienia od pracy

a) Urlopy wypoczynkowe

    1. Udzielanie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym urlopów wypoczynkowych w publicznych przedszkolach

[114] Wzór 1. Plan urlopów (przykład)

[115] Wzór 2. Zarządzenie dyrektora o podaniu planu urlopów do publicznej wiadomości (przykład)

[116] Wzór 3. Karta urlopowa (wzór przykładowy)

[117] Wzór 4. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie (przykład)

[118] Wzór 5. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego (wzór przykładowy)

[119] Wzór 6. Wniosek o podzielenie urlopu na części (przykład)

[120] Wzór 7. Wniosek o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów (przykład)

[121] Wzór 8. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę (wzór przykładowy)

[122] Wzór 9. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich (przykład)

[123] Wzór 10. Karta urlopowa (po urlopie macierzyńskim) (przykład)

[124] Wzór 11. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu (przykład)

[125] Wzór 12. Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego lub udzielenie urlopu w terminie późniejszym (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

[126] Wzór 13. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w całości z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

[127] Wzór 14. Wniosek o przesunięcie części urlopu wypoczynkowego (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

[128] Wzór 15. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w części z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

[129] Wzór 16. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej (wzór przykładowy)

[130] Wzór 17. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej (wzór przykładowy)

[131] Wzór 18. Przesunięcie urlopu z inicjatywy dyrektora (wzór przykładowy)

[132] Wzór 19. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy (wzór przykładowy)

[133] Wzór 20. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego (przykład)

[134] Wzór 21. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (wzór przykładowy)

[135] Wzór 22. Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu (przykład)

[136] Wzór 23. Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu (wzór przykładowy)

   2. Udzielanie urlopów wypoczynkowych nauczycielom w szkołach feryjnych

[137] Wzór 1. Wniosek dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze o udzielenie urlopu wypoczynkowego (przykład)

[138] Wzór 2. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej (przykład)

[139] Wzór 3. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej (wzór przykładowy)

[140] Wzór 4. Polecenie dyrektora szkoły wykonywania przez nauczyciela czynności w czasie ferii (przykład)

[141] Wzór 5. Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykład)

[142] Wzór 6. Decyzja w przedmiocie udzielenia uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (wzór przykładowy)

[143] Wzór 7. Wniosek nauczyciela o podzielenie urlopu uzupełniającego na części (wzór przykładowy)

[144] Wzór 8. Pismo w sprawie urlopu uzupełniającego nauczyciela (przykład)

[145] Wzór 9. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich (przykład)

[146] Wzór 10. Decyzja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu uzupełniającego (z powodu szczególnych potrzeb szkoły) (wzór przykładowy)

[147] Wzór 11. Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego z ważnych przyczyn (przykład)

[148] Wzór 12. Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego (wzór przykładowy)

[149] Wzór 13. Wniosek nauczyciela o przesunięcie terminu urlopu uzupełniającego z powodu usprawiedliwionej nieobecności (wzór przykładowy)

[150] Wzór 14. Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu uzupełniającego nauczyciela niewykorzystanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności (wzór przykładowy)

[151] Wzór 15. Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego lub udzielenie urlopu w terminie późniejszym (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (przykład)

[152] Wzór 16. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w całości z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

[153] Wzór 17. Wniosek o przesunięcie części urlopu wypoczynkowego (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (przykład)

[154] Wzór 18. Decyzja w przedmiocie udzielenia urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w części z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy (dotyczy nauczyciela placówki nieferyjnej lub dyrektora, wicedyrektora szkoły feryjnej oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze) (wzór przykładowy)

b) Urlopy szkoleniowe, płatne i bezpłatne; zwolnienia od pracy

        Udzielanie nauczycielom urlopów bezpłatnych i szkoleniowych

[155] Wzór 1. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie (wzór)

[156] Wzór 2. Wniosek o ustalenie rozkładu czasu pracy (studia wieczorowe) (wzór przykładowy)

[157] Wzór 3. Zgoda na ustalenie rozkładu czasu pracy (studia eksternistyczne) (wzór przykładowy)

[158] Wzór 4. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na udział w zajęciach (wzór przykładowy)

[159] Wzór 5. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego na napisanie pracy magisterskiej oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (wzór przykładowy)

[160] Wzór 6. Zgoda na udzielenie urlopu szkoleniowego (studia wieczorowe i zaoczne) (wzór przykładowy)

[161] Wzór 7. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego w okresie powtarzania roku (wzór przykładowy)

[162] Wzór 8. Udzielenie urlopu szkoleniowego w okresie powtarzania roku (wzór przykładowy)

[163] Wzór 9. Pismo informujące nauczyciela o utracie prawa do urlopu szkoleniowego (wzór przykładowy)

[164] Wzór 10. Wniosek nauczyciela o przedłużenie urlopu szkoleniowego (niezdolność do pracy) (wzór przykładowy)

[165] Wzór 11. Wniosek nauczyciela o udzielenie części urlopu szkoleniowego (niezdolność do pracy) (wzór przykładowy)

[166] Wzór 12. Udzielenie części urlopu szkoleniowego, niewykorzystanego z powodu niezdolności do pracy, w terminie późniejszym (wzór przykładowy)

[167] Wzór 13. Przedłużenie urlopu szkoleniowego (niezdolność do pracy) (wzór przykładowy)

[168] Wzór 14. Wniosek nauczyciela o udzielenie zwolnienia od pracy na obowiązkowe zajęcia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej (przykład)

[169] Wzór 15. Udzielenie zwolnienia od pracy na obowiązkowe zajęcia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej (wzór przykładowy)

[170] Wzór 16. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na przygotowanie pracy magisterskiej (studia niestacjonarne) (wzór przykładowy)

[171] Wzór 17. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w związku z przystąpieniem do egzaminów (studia niestacjonarne) (wzór przykładowy)

[172] Wzór 18. Zgoda na udzielenie zwolnienia od pracy (studia niestacjonarne) (wzór przykładowy)

[173] Wzór 19. Wniosek o udzielenie bezpłatnych zwolnień od pracy w okresie powtarzania roku (wzór przykładowy)

[174] Wzór 20. Udzielenie bezpłatnego zwolnienia od pracy w okresie powtarzania roku (wzór przykładowy)

[175] Wzór 21. Wniosek o udzielenie urlopu dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych (wzór przykładowy)

[176] Wzór 22. Zgoda na udzielenie urlopu dla celów naukowych, artystycznych lub oświatowych (wzór przykładowy)

[177] Wzór 23. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (wzór przykładowy)

[178] Wzór 24. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego (wzór przykładowy)

[179] Wzór 25. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej (wzór przykładowy)

[180] Wzór 26. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu na przygotowywanie obrony rozprawy doktorskiej (wzór przykładowy)

[181] Wzór 27. Decyzja dyrektora w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego na czas powierzenia nauczycielowi stosownego stanowiska, funkcji lub skierowania (wzór przykładowy)

[182] Wzór 28. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 70 ust. 1 KN (przykład)

[183] Wzór 29. Decyzja o udzieleniu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 KN (wzór przykładowy)

[184] Wzór 30. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (przykład)

[185] Wzór 31. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (wzór przykładowy)

[186] Wzór 32. Wniosek nauczyciela o udzielenie płatnego zwolnienia od pracy na czas załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych (przykład)

[187] Wzór 33. Udzielenie zgody na zwolnienie od pracy nauczyciela na czas załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych (wzór przykładowy)

[188] Wzór 34. Wniosek nauczyciela o udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego (przykład)

[189] Wzór 35. Udzielenie nauczycielowi płatnego urlopu szkoleniowego (wzór przykładowy)

[190] Wzór 36. Wniosek nauczyciela podejmującego naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania (przykład)

[191] Wzór 37. Udzielenie urlopu szkoleniowego / ulg / innych świadczeń (brak skierowania na studia) (wzór przykładowy)

c) Urlopy macierzyńskie, wychowawcze, rodzicielskie i ojcowskie

    1. Udzielanie urlopów macierzyńskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

[192] Wzór 1. Wniosek o udzielenie pracownicy części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu (przykład)

[193] Wzór 2. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego przed porodem (wzór przykładowy)

[194] Wzór 3. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy (przykład)

[195] Wzór 4. Decyzja o dopuszczeniu do pracy pracownicy rezygnującej z części urlopu macierzyńskiego (wzór przykładowy)

[196] Wzór 5. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji przez pracownicę z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu (przykład)

[197] Wzór 6. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu (przykład)

[198] Wzór 7. Oświadczenie pracownicy o przerwaniu urlopu macierzyńskiego (przykład)

[199] Wzór 8. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku przerwania przez ubezpieczoną – matkę dziecka przebywającą w szpitalu pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (przykład)

[200] Wzór 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego (przykład)

[201] Wzór 10. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu (przykład)

[202] Wzór 11. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym (przykład)

[203] Wzór 12. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym (przykład)

[204] Wzór 13. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem społecznym (przykład)

[205] Wzór 14. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (przykład)

[206] Wzór 15. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego (przykład)

[207] Wzór 16. Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu macierzyńskiego (przykład)

[208] Wzór 17. Informacja pracownicy o rezygnacji z wychowywania dziecka lub o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie (przykład)

   2. Udzielanie urlopów wychowawczych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

[209] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego (przykład)

[210] Wzór 2. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części (przykład)

[211] Wzór 3. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego (wzór przykładowy)

[212] Wzór 4. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć szkolnych (wzór przykładowy)

[213] Wzór 5. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego – informacja o możliwości przedłużenia urlopu (wzór przykładowy)

[214] Wzór 6. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego pracownikowi niepedagogicznemu (wzór przykładowy)

[215] Wzór 7. Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (przykład)

[216] Wzór 8. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego (wzór przykładowy)

[217] Wzór 9. Zawiadomienie nauczyciela o rezygnacji z urlopu wychowawczego (przykład)

[218] Wzór 10. Zawiadomienie pracownika o rezygnacji z urlopu wychowawczego (przykład)

[219] Wzór 11. Decyzja w sprawie powrotu do pracy pracownika rezygnującego z urlopu wychowawczego (wzór przykładowy)

[220] Wzór 12. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (przykład)

[221] Wzór 13. Decyzja o obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (wzór przykładowy)

[222] Wzór 14. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego (przykład)

[223] Wzór 15. Decyzja w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego (wzór przykładowy)

   3. Udzielanie urlopów rodzicielskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

[224] Wzór 1. Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (przykład)

[225] Wzór 2. Odpowiedź na wniosek pracownicy w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego (wzór przykładowy)

[226] Wzór 3. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (przykład)

[227] Wzór 4. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykład)

[228] Wzór 5. Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego (przykład)

[229] Wzór 6. Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego (wzór przykładowy)

[230] Wzór 7. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownicę z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy (przykład)

[231] Wzór 8. Dopuszczenie do pracy pracownika rezygnującego z urlopu rodzicielskiego (wzór przykładowy)

[232] Wzór 9. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego w całości albo w części (przykład)

[233] Wzór 10. Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego (wzór przykładowy)

[234] Wzór 11. Wniosek w sprawie rezygnacji przez pracownika z korzystania z urlopu rodzicielskiego (przykład)

[235] Wzór 12. Decyzja pracodawcy w sprawie dopuszczenia do pracy pracownika rezygnującego z urlopu rodzicielskiego (wzór przykładowy)

[236] Wzór 13. Wniosek o łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy (przykład)

[237] Wzór 14. Decyzja pracodawcy o uwzględnieniu lub o odmowie uwzględnienia wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą (przykład)

[238] Wzór 15. Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu rodzicielskiego ojcu dziecka (przykład)

[239] Wzór 16. Wniosek pracownika o przerwanie urlopu rodzicielskiego (przykład)

[240] Wzór 17. Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu rodzicielskiego (przykład)

   4. Udzielanie urlopów ojcowskich nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym

[241] Wzór 1. Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części (przykład)

[242] Wzór 2. Odpowiedź na wniosek pracownika w sprawie udzielenia urlopu ojcowskiego (przykład)

[243] Wzór 3. Wniosek pracownika o przerwanie urlopu ojcowskiego (przykład)

[244] Wzór 4. Informacja pracodawcy o uwzględnieniu wniosku o przerwanie urlopu ojcowskiego (przykład)

d) Urlop okolicznościowy

        Udzielanie nauczycielom urlopów okolicznościowych

[245] Wzór 1. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia (przykład)

[246] Wzór 2. Wniosek o udzielenie nauczycielowi urlopu okolicznościowego w wymiarze dwóch dni (przykład)

[247] Wzór 3. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu okolicznościowego (wzór przykładowy)

E. Ochrona zdrowia nauczycieli

    1. Kierowanie nauczycieli na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)

[248] Wzór 1. Skierowanie na badania (wstępne/okresowe/kontrolne) (wzór)

[249] Wzór 2. Odwołanie od orzeczenia lekarskiego wydanego po przeprowadzeniu badania profilaktycznego (przykład)

[250] Wzór 3. Pismo w sprawie niedopuszczenia nauczyciela do pracy z informacją o braku prawa do wynagrodzenia (wzór przykładowy)

[251] Wzór 4. Informacja pracodawcy o obniżeniu lub nienabyciu przez pracownika prawa do wynagrodzenia (przykład)

   2. Udzielanie nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia

[252] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (przykład)

[253] Wzór 2. Skierowanie na badanie lekarskie (wzór)

[254] Wzór 3. Orzeczenie lekarskie (wzór)

[255] Wzór 4. Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (wzór przykładowy)

[256] Wzór 5. Decyzja o odmowie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (wzór przykładowy)

[257] Wzór 6. Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (przykład)

[258] Wzór 7. Decyzja w przedmiocie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (wzór przykładowy)

[259] Wzór 8. Odwołanie od orzeczenia w przedmiocie potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykład)

[260] Wzór 9. Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli o udzieleniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór przykładowy)

[261] Wzór 10. Odwołanie nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia (wzór przykładowy)

[262] Wzór 11. Pozew nauczyciela o ustalenie prawa do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia (wzór przykładowy)

F. Czas pracy

        Realizacja zajęć finansowanych ze środków Unii Europejskiej

[263] Wzór 1. Propozycja realizacji zajęć finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wzór przykładowy)

[264] Wzór 2. Umowa o pracę z nauczycielem zatrudnionym w ramach realizacji zajęć finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (wzór przykładowy)

G. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli

    1. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

[265] Wzór 1. Pismo wskazujące zakres niezbędnych zmian, jakie należy wprowadzić do planu rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[266] Wzór 2. Przydzielenie nauczycielowi stażyście opiekuna stażu (wzór przykładowy)

[267] Wzór 3. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[268] Wzór 4. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (przykład)

[269] Wzór 5. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[270] Wzór 6. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[271] Wzór 7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (przykład)

[272] Wzór 8. Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[273] Wzór 9. Opinia w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[274] Wzór 10. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[275] Wzór 11. Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[276] Wzór 12. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (wzór przykładowy)

[277] Wzór 13. Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub załączonej do niego dokumentacji (wzór przykładowy)

[278] Wzór 14. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (wzór przykładowy)

[279] Wzór 15. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu (przykład)

[280] Wzór 16. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej (przykład)

[281] Wzór 17. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (przykład)

[282] Wzór 18. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wzór przykładowy)

[283] Wzór 19. Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wzór przykładowy)

[284] Wzór 20. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wzór)

[285] Wzór 21. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wzór)

   2. Awans na stopień nauczyciela mianowanego

[286] Wzór 1. Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia stażu (przykład)

[287] Wzór 2. Pismo wskazujące zakres niezbędnych zmian, jakie należy wprowadzić do planu rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[288] Wzór 3. Przydzielenie nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu (wzór przykładowy)

[289] Wzór 4. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[290] Wzór 5. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (przykład)

[291] Wzór 6. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[292] Wzór 7. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[293] Wzór 8. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (przykład)

[294] Wzór 9. Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[295] Wzór 10. Opinia w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[296] Wzór 11. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[297] Wzór 12. Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[298] Wzór 13. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (przykład)

[299] Wzór 14. Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączonej do niego dokumentacji (przykład)

[300] Wzór 15. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (przykład)

[301] Wzór 16. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu (przykład)

[302] Wzór 17. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (wzór)

[303] Wzór 18. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (przykład)

[304] Wzór 19. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór)

[305] Wzór 20. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór przykładowy)

[306] Wzór 21. Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór przykładowy)

[307] Wzór 22. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (przykład)

[308] Wzór 23. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej (wzór przykładowy)

   3. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

[309] Wzór 1. Wniosek do dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia stażu (przykład)

[310] Wzór 2. Pismo wskazujące zakres niezbędnych zmian, jakie należy wprowadzić do planu rozwoju zawodowego (przykład)

[311] Wzór 3. Pismo zobowiązujące nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego (przykład)

[312] Wzór 4. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (przykład)

[313] Wzór 5. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego (wzór przykładowy)

[314] Wzór 6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (przykład)

[315] Wzór 7. Zawiadomienie rady rodziców o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[316] Wzór 8. Opinia w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przykład)

[317] Wzór 9. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (wzór przykładowy)

[318] Wzór 10. Odwołanie od oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu* (przykład)

[319] Wzór 11. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (przykład)

[320] Wzór 12. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (przykład)

[321] Wzór 13. Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z komisją kwalifikacyjną (przykład)

[322] Wzór 14. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej (wzór)

[323] Wzór 15. Protokół z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej (wzór przykładowy)

[324] Wzór 16. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (przykład)

[325] Wzór 17. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wzór)

[326] Wzór 18. Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (wzór przykładowy)

[327] Wzór 19. Odwołanie od decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (przykład)

[328] Wzór 20. Wezwanie do usunięcia braków wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub załączonej do niego dokumentacji (przykład)

[329] Wzór 21. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (wzór przykładowy)

[330] Wzór 22. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (przykład)

[331] Wzór 23. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (przykład)

H. Ocena pracy

    1. Ocena pracy nauczyciela

[332] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o ocenę pracy (przykład)

[333] Wzór 2. Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, rady rodziców o ocenę pracy nauczyciela (wzór przykładowy)

[334] Wzór 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela (przykład)

[335] Wzór 4. Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykład)

[336] Wzór 5. Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela

[337] Wzór 6. Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela

[338] Wzór 7. Karta oceny pracy (wzór przykładowy)

[339] Wzór 8. Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy (przykład)

[340] Wzór 9. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego

[341] Wzór 10. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia zespołu oceniającego

[342] Wzór 11. Powołanie zespołu oceniającego

[343] Wzór 12. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy

   2. Ocena pracy dyrektora

[344] Wzór 1. Wniosek dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, o ocenę pracy (przykład)

[345] Wzór 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[346] Wzór 3. Wniosek o opinię rady szkoły w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[347] Wzór 4. Wniosek o opinię zakładowych organizacji związkowych w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[348] Wzór 5. Wniosek o opinię rady programowej w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[349] Wzór 6. Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[350] Wzór 7. Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora (wzór przykładowy)

[351] Wzór 8. Wniosek dyrektora lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, o ponowne ustalenie oceny jego pracy (przykład)

I. Kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich

[352] Wzór 1. Wniosek nauczyciela o skierowanie na studia (przykład)

[353] Wzór 2. Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie (wzór)

[354] Wzór 3. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (wzór przykładowy)

[355] Wzór 4. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (przykład)

CZĘŚĆ DRUGA. PRAWO PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI SZKOLNEJ I OBSŁUGI

A. Nawiązanie i zmiana stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym

[356] Wzór 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (przykład)

[357] Wzór 2. Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze (przykład)

[358] Wzór 3. Protokół z przeprowadzonego naboru (przykład)

[359] Wzór 4. Informacja o wynikach wolnego naboru (przykład)

[360] Wzór 5. Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem niepedagogicznym (wzór przykładowy)

[361] Wzór 6. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko (wzór przykładowy)

[362] Wzór 7. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika niepedagogicznego (przykład)

[363] Wzór 8. Aneks do umowy o pracę (przykład)

B. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym… zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony

[364] Wzór 1. Propozycja pracodawcy rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron (przykład)

[365] Wzór 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron (przykład)

[366] Wzór 3. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem (wzór przykładowy)

[367] Wzór 4. Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem (wzór przykładowy)

[368] Wzór 5. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (przykład)

[369] Wzór 6. Informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy (przykład)

C. Ocenianie pracowników niepedagogicznych

[370] Wzór 1. Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w placówce oświatowej (przykład)

[371] Wzór 2. Regulamin okresowej oceny pracowników niepedagogicznych (przykład)

[372] Wzór 3. Odwołanie od oceny okresowej (przykład)

[373] Wzór 4. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej (przykład)

D. Udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom niepedagogicznym w szkołach feryjnych

[374] Wzór 1. Plan urlopów (przykład)

[375] Wzór 2. Zarządzenie dyrektora o ogłoszeniu planu urlopów (przykład)

[376] Wzór 3. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu nieobjętego planem urlopów (przykład)

[377] Wzór 4. Wniosek pracownika o podzielenie urlopu na części (przykład)

[378] Wzór 5. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego (przykład)

[379] Wzór 6. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie (przykład)

[380] Wzór 7. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego (wzór przykładowy)

[381] Wzór 8. Zobowiązanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (wzór przykładowy)

[382] Wzór 9. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich (przykład)

[383] Wzór 10. Decyzja dyrektora o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego (wzór przykładowy)

[384] Wzór 11. Wniosek pracownika o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu (przykład)

[385] Wzór 12. Decyzja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (wzór przykładowy)

[386] Wzór 13. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu z ważnych przyczyn (przykład)

[387] Wzór 14. Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności (przykład)

[388] Wzór 15. Decyzja dyrektora w sprawie przesunięcia terminu urlopu z powodu usprawiedliwionej nieobecności (wzór przykładowy)

E. Odpowiedzialność porządkowa pracowników niepedagogicznych

[389] Wzór 1. Notatka służbowa – wysłuchanie pracownika (przykład)

[390] Wzór 2. Zawiadomienie o wymierzeniu kary porządkowej (wzór przykładowy)

[391] Wzór 3. Sprzeciw pracownika wobec zastosowania kary porządkowej (przykład)

[392] Wzór 4. Wniosek pracodawcy do związku zawodowego o zajęcie stanowiska w sprawie nałożenia kary porządkowej (przykład)

[393] Wzór 5. Odrzucenie sprzeciwu (przykład)

[394] Wzór 6. Wniosek związku zawodowego o uznanie kary porządkowej za niebyłą (przykład)

F. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych

[395] Wzór 1. Pismo do związków zawodowych w sprawie uzgodnienia projektu regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych (przykład)

[396] Wzór 2. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych (przykład)

[397] Wzór 3. Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych (przykład)

[398] Wzór 4. Zawiadomienie pracowników o wejściu w życie regulaminu wynagradzania (przykład)